Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową https://www.prostozrynku.plobsługiwaną przez Prosto z Rynku sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 4, 03-140 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847806, posługująca się numerem NIP 524 29 02 855. Kwestia poufności i ochrony danych jest tematem, który traktujemy bardzo poważnie i stosujemy się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Niniejszym oświadczeniem w sprawie środków podejmowanych w celu ochrony danych chcemy przekazać Państwu informacje na temat rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki korzystamy z tych danych.

Zakres przetwarzania danych

Imię, nazwisko, adres dostawy, dane do faktury, telefon, adres e-mail.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Mogą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@prostozrynku.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa.

Przechowywanie i wykorzystanie danych

Jako osoby odwiedzające naszą stronę pozostaną Państwo anonimowi. Dane, które przechowujemy i analizujemy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, na przykład w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia naszych usług. Dane, które przechowujemy na naszych serwerach zawierają nazwę usługodawcy internetowego, stronę, z której odwiedzili nas Państwo, adres IP oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku chęci podjęcia kontaktu z Prosto z rynku sp. z o.o. i wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza służącego do złożenia zamówienia w tym celu przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z tych formularzy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Prosto z Rynku sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

W przypadku usługi, z której skorzystanie jest warunkowane uprzednią akceptacją Regulaminu serwisu internetowego prostozrynku.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

(i) umożliwienia korzystania z usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(ii) prowadzenia statystyki serwisu będącej realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(iii) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(iv) ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(v) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku usługi, z której skorzystanie nie jest warunkowane uprzednią akceptacją Regulaminu serwisu internetowego prostozrynku.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

(i)umożliwienia korzystania z usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(ii) ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych (marketing elektroniczny) jednak wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnych zgód w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez nas podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu świadczenia usługi, którą Państwo zamówili.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres wymagany do świadczenia usługi, którą Państwo zamówili. Prawo do przeglądania, poprawiania i zgłaszania sprzeciwu Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności w korzystaniu z danych osobowych. Nasze środki ochrony danych są stale aktualizowane, odzwierciedlając aktualne zmiany technologiczne.

Prawo do skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Add to cart